Kardynał Aguilar: „Homoseksualizm to jest niedorozwojem”

Fernando Sebastian Aguilar– Ho­mo­sek­su­alizm to nie­do­ro­zwój sek­su­al­ny, który czę­sto daje się le­czyć – prze­ko­nu­je kar­dy­nał – no­mi­nat abp Fer­nan­do Se­ba­stián Agu­ilar, C.M.F., ar­cy­bi­skup se­nior Pam­pe­lu­ny.

Wypowiedź ta wywołała oburzenie licznych mediów świeckich w Hiszpanii, a środowiska LGBT oskarżają słowa hierarchy, który został niedawno włączony przez papieża Franciszka do Kolegium Kardynalskiego o homofobię.

W swojej wypowiedzi dla dziennika „Diario Sur” arcybiskup powiedział, że homoseksualizm „w sposób wadliwy wyraża seksualność” ponieważ ludzka płciowość ma „strukturę i cel, którym jest prokreacja”.

– Nasze ciała mają licz­ne wady. Ja mam wy­so­kie ci­śnie­nie, wadę, którą pró­bu­ję na­pra­wić jak tylko mogę – mówi 84-let­ni duchow­ny. – Mó­wie­nie, że ho­mo­sek­su­alizm jest nie­do­ro­zwo­jem nie jest ob­ra­zą. Po­ma­ga, gdyż w wielu przy­pad­kach ho­mo­seksuali­zmu przy od­po­wied­niej te­ra­pii moż­li­we jest wy­zdro­wie­nie i sta­nie się nor­mal­nym – dodał były or­dy­na­riusz die­ce­zji León.

Wiele organizacji wydało już swoje oświadczenia potępiające wypowiedź kardynała. W Ma­la­dze w ra­mach pro­te­stu, pary ho­mo­sek­su­al­ne, trzy­ma­jąc w rę­kach krzy­że, ca­ło­wa­ły się pu­blicz­nie przed wej­ściem do Ka­te­dry.

2 Comments

  1. Rozumiem, że on tak to rozumie. Wolno mu :-) Nie rozumiem tego protestu, że on tak to rozumie. Wolno mi?

  2. Ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjny! Nigdy bym nie obraził osoby homoseksualnej, tylko dlatego że jest jaka jest.
    Natomiast mówienie że homoseksualizm jest czymś normalnym to po prostu głupota.
    A czy nikomu do głowy nie przyszło, że ta demonstracja obraża chrześcijan?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *